Home  

   Privacy policy

Privacy policy

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Nederlands Netwerk voor Lymfoedeem & Lipoedeem (hierna NLNet) verwerkt van haar donateurs, vrijwilligers, andere geïnteresseerden en relaties.

Indien u donateur wordt van NLNet, een activiteit organiseert als vrijwilliger, aan een activiteit van NLNet deelneemt, u zich aanmeldt als sponsor van NLNet of om een andere reden (online) persoonsgegevens aan NLNet verstrekt, stemt u uitdrukkelijk en ondubbelzinnig in met de verwerking van uw persoonsgegevens volgens dit Privacybeleid.

Het Privacybeleid bestaat uit de volgende hoofdstukken:

 1. Verantwoordelijke
 2. Welke persoonsgegevens verzamelt NLNet voor welk doel en gedurende welke periode
 • Persoonsgegevens van donateurs
 • Persoonsgegevens van vrijwilligers
 • Persoonsgegevens van andere geïnteresseerden
 • Persoonsgegevens van relaties
 1. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
 2. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten
 3. Wijziging van het Privacybeleid

NLNet adviseert u om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan af te drukken of op te slaan voor uw administratie.

 

Verantwoordelijke

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Stichting NLNet
Stationsweg 6B
3862 CG Nijkerk
KvK nummer: 3021522
Telefoon 033 – 2471041

De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via persoonsgegevens@lymfoedeem.nl.

 

Welke persoonsgegevens verzamelt NLNet, met welk doel en gedurende welke periode?

 

2.1 PERSOONSGEGEVENS VAN DONATEURS

 

2.1.1. Soort gegevens

In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 1. Voor- en achternaam, voorletters
 2. Adresgegevens
 3. Geboortedatum
 4. Telefoonnummer
 5. E-mailadres

f.  Bankrekeningnummer

 1. Professional (indien van toepassing)
 2. Organisatie (indien van toepassing); met contactpersoon

Donateurs kunnen patiënten zijn met de aandoening Lymfoedeem en/of Lipoedeem; hulpverleners (professionals) met een specialisatie op het vlak van Lymfoedeem en/of Lipoedeem; bedrijven/organisaties (waaronder ziekenhuizen)  en andere geïnteresseerden.

In aanvulling op het voorgaande kunt u, als patiënt, aangeven welke type lymfoedeem en/of lipoedeem u hebt (ziektebeeld). Als hulpverlener (professional) kun u uw specialisatie aangeven. Als u belangstellende (niet patiënt of professional) bent kunt u dat ook aangeven. Tevens kunt u opgeven of u vrijwilligerswerk wilt doen voor NLNet.

 

2.1.2 Doel van de verwerking

NLNet verwerkt de in sub 2.1.1 genoemde persoonsgegevens en aanvullende gegevens (waaronder ziektebeeld) voor de volgende doeleinden:

 1. Algemeen contact in het kader van uw lidmaatschap

NLNet gebruikt uw naam, telefoonnummer en e-mailadres voor het verstrekken van de door u gevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie, vragen en/of klachten en om contact met u op te nemen over uw lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan.

 1. Verstrekken van het ledenmagazine of andere informatie over diensten en activiteiten van NLNet.

NLNet  gebruikt uw naam, adresgegevens en/of e-mailadres voor het verstrekken van het magazine Lymfologica of van andere informatie over diensten en activiteiten van NLNet.

iii. Afhandelen van betalingen

Uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van het donateursbedrag, af te wikkelen.

 1. Selecteren van aanbiedingen en relevante informatie

De informatie met betrekking type aandoening wordt gebruikt interessante informatie over activiteiten van NLNet voor u samen te stellen (bijvoorbeeld: lotgenotencafés; regionale lotgenotenbijeenkomsten; workshops, jongerenweekenden; symposia).

 1. Anoniem statistisch onderzoek

Geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek door onszelf of door derden. Deze geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot u als individu te herleiden.

 1. Telefonisch contact na afloop van lidmaatschap

Uiterlijk tot een halfjaar na afloop van uw lidmaatschap kan NLNet uw naam en telefoonnummer gebruiken om u telefonisch te informeren over de voordelen van het lidmaatschap van NLNet. Ook kan in deze periode – indien van toepassing – worden gebruikt om na te bellen bij betalingsachterstand.

2.1.3. Gedurende welke periode worden de persoonsgegevens verwerkt

NLNet verwerkt en bewaart u persoonsgegevens gedurende de duur van u lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van het lidmaatschap.

Na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal NLNet de persoonsgegevens direct vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

 

2.2 PERSOONSGEGEVENS VAN VRIJWILLIGERS 

Vrijwilligers kunnen activiteiten bij NLNet vervullen op het vlak van bij voorbeeld Bestuur, Raad van  Advies, Supportgroepen, Lotgenotencafés, Workshops, Redactie Lymfologica,  Advertentieacquisitie, Forum, Patiëntenraad en allerlei andere voorkomende werkzaamheden. Alle vrijwilligers zijn  lid van NLNet en ondertekenen een geheimhoudingsverklaring.

 

2.2.1. Soort gegevens

In het kader van uw vrijwilligerswerk worden, naast de gegevens die in het kader van het lidmaatschap worden bewaard, de volgende persoonsgegevens verwerkt: functie bij NLNet en hoedanigheid (patiënt/ervaringsdeskundige c.q. professional en specialisatie)

 1. competenties
 2. de bij NLNet gevolgde scholing
 3. het rekeningnummer van de vrijwilliger voor declaraties
 4. de datum waarop de samenwerking formeel wordt aangegaan
 5. het moment waarop de samenwerking wordt beëindigd

 

2.2.2 Doel van de verwerking

NLNet verwerkt de in sub 2.2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Algemeen contact in het kader van u vrijwilligersactiviteiten

NLNet gebruikt uw naam, telefoonnummer en e-mailadres voor het uitwisselen van informatie in verband met uw werkzaamheden als vrijwilliger voor NLNet. Dat kan bijvoorbeeld ook zijn dat uw gegevens worden verstrekt aan een andere vrijwilliger al dan niet in uw regio, zodat u kunt worden toegevoegd aan het team ter plaatse.

 1. Informatie op de website.

NLNet kan – altijd in samenspraak en na toestemming daartoe – de naam, het telefoonnummer en het e-mailadres van vrijwilligers, samen met de vrijwilligersfunctie, publiceren op de website of in andere uitingen van NLNet, met als doel om leden te informeren over vrijwilligers die voor de NLNet actief zijn.

iii. Doen van uitbetalingen

NLNet gebruikt uw bankrekeningnummer om declaraties te kunnen verwerken.

2.2.3. Gedurende welke periode worden de persoonsgegevens verwerkt

NLNet verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de periode dat u werkzaam bent als vrijwilliger. Na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal NLNet de persoonsgegevens direct vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op  grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat geval zullen deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

 

2.3 PERSOONSGEGEVENS VAN ANDERE GEINTERESSEERDEN 

Andere geïnteresseerden zijn vooral geïnteresseerd maar (nog) geen lid van NLNet. Er kunnen uiteraard vragen worden gesteld via telefoon of e-mail adres van NLNet. Niet-leden kunnen zich ook aanmelden voor activiteiten van NLNet, bijvoorbeeld: lotgenotencafés, regionale lotgenotenbijeenkomsten, workshops, jongerenweekenden, symposia.

 

2.3.1. Soort gegevens

Indien u via de website of telefonisch contact opneemt met NLNet worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 1. Voor- en achternaam
 2. E-mailadres
 3. Telefoonnummer
 4. Leeftijd (indien het een activiteit voor jongeren betreft)
 5. Eventueel dieetwensen
 6. Eventueel gegevens betreffende u gezondheid in verband met de deelname aan de activiteit
 7. Eventueel relevante informatie afhankelijk van de gevraagde informatie

 

 2.3.2. Doel van de verwerking

NLNet verwerkt de in sub 2.3.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Algemeen contact in het kader van de vraag

NLNet gebruikt uw naam, telefoonnummer en e-mailadres voor het verstrekken van de door u gevraagde informatie en/of het afhandelen van de van u verkregen informatie/melding.

 1. Algemeen contact in het kader van u inschrijving voor een dienst of activiteit van NLNet 

Indien u zich hebt ingeschreven voor een dienst of activiteit van NLNet, gebruikt NLNet uw naam, telefoonnummer en e-mailadres voor het verstrekken van informatie over de dienst of door u gekozen activiteit en/of het afhandelen van uw vragen daaromtrent. Uiterlijk drie dagen na afloop van de activiteit worden de door u verstrekte gegevens definitief vernietigd, tenzij u toestemming hebt gegeven om deze gegevens langer te bewaren. Foto’s worden uitsluitend na uw verkregen toestemming daartoe gepubliceerd.

iii. E-mails: Informatie en aanbiedingen van NLNet

Uitsluitend indien u daartoe toestemming hebt gegeven gebruikt NLNet uw naam en e-mailadres om u per mail nieuwsbrieven en voor u interessante informatie of aanbiedingen van NLNet te sturen. Afmelding is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

 1. Telefonisch contact: diensten en aanbiedingen van NLNet

Op uw verzoek kan NLNet uw naam en telefoonnummer gebruiken om u telefonisch te informeren over nieuwe activiteiten, ontwikkelingen en diensten van NLNet.

2.3.3. Gedurende welke periode worden de persoonsgegevens verwerkt

Indien 2.3.2. ii niet van toepassing is verwerkt en bewaart NLNet uw persoonsgegevens gedurende een periode van een jaar na de ontvangst van uw aanvraag, inschrijving of verzoek. Na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal NLNet de persoonsgegevens direct vernietigen en/of anonimiseren, tenzij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

 

2.4 PERSOONSGEGEVENS VAN RELATIES 

Relaties zijn bijvoorbeeld bedrijven en organisaties, die sponsor zijn van NLNet, structureel en/of incidenteel. Adverteerders  in het ledenmagazine Lymfologica;  standhouders bij congressen en symposia.  NLNet onderhoudt als Netwerk  op het gebied van Lymfoedeem en Lipoedeem nauwe relaties met organisaties/instellingen in de gezondheidszorg; andere patiëntenorganisaties; organisaties van hulpverleners, etc.

 

2.4.1. Soort gegevens

Indien u via de website of telefonisch contact opneemt met NLNet worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

1.Relatienummer

 1. Organisatienaam
 2. Contactpersoon
 3. Alleen bij Ziekenhuis: Soort Ziekenhuis
 4. Alleen bij Ziekenhuis: Polikliniek (j/n)

Als (potentiële) sponsor wordt geregistreerd:

 1. Bedrijf c.q. organisatienaam
 2. Voor- en achternaam contactpersoon (eventueel 2e contactpersoon)
 3. E-mailadres
 4. Adresgegevens
 5. Telefoonnummer
 6. Sponsorcategorie en jaarbedrag
 7. Het rekeningnummer voor het afwikkelen van facturen voor sponsorgelden en advertenties
 8. Aanvangsjaar sponsoring en wijzigingen

2.4.2. Doel van de verwerking

 1. Algemeen contact in het kader van de vraag

NLNet gebruikt uw naam, telefoonnummer en e-mailadres voor het verstrekken van de door u gevraagde informatie en/of het afhandelen van de van u verkregen informatie/melding.

 1. Sponsoren / adverteerders

NLNet gebruikt de gegevens om tot de juiste onderlinge dienstverlening te komen.

 

2.4.3. Gedurende welke periode worden de persoonsgegevens verwerkt 

NLNet verwerkt en bewaart uw gegevens gedurende de duur van de relatie en tot maximaal een jaar na afloop van de relatie. Na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal NLNet de persoonsgegevens direct vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

 

Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft NLNet passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen opzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt NLNet gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Deze verwerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van NLNet. Met de verwerkers heeft NLNet een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet  bescherming  persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit Privacybeleid na te leven. Via de functionaris gegevensbescherming (mailto: persoonsgegevens@lymfoedeem.nl  kan een lijst worden opgevraagd van onze verwerkers.

 

Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

U kunt via een e-mail (mailto: info@lymfoedeem.nl) onze informatiedesk bij NLNet een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. NLNet zal uw verzoeken steeds onverwijld in behandeling nemen en u onverwijld, en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat NLNet aan het verzoek heeft gegeven. Indien NLNet uw verzoek niet inwilligt zal zij dat nader toelichten. NLNet heeft bijvoorbeeld in het kader van uw lidmaatschap altijd persoonsgegevens (NAW- gegevens) nodig.

Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens, kun u eveneens via e-mail (mailto: info@lymfoedeem.nl) contact opnemen met de informatiedesk. NLNet zal het bezwaar onverwijld, en in ieder geval binnen een maand na ontvangst daarvan, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van wettelijke verplichting of in het kader van het lidmaatschap genoodzaakt is de betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal NLNet u hiervan op de hoogte brengen.

Indien u klachten hebt over de wijze waarop NLNet u persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kun u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming (mailto: persoonsgegevens@lymfoedeem.nl) . Indien dit niet leidt tot een oplossing kan u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen per e-mail (mailto: info@lymfoedeem.nl) worden gericht aan de informatiedesk.

 

Wijziging Privacybeleid

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. Deze wijziging wordt via de website en/of per e-mail aan u bekend gemaakt. NLNet adviseert u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.