Home  

   Vacatures

Vacatures

Werk samen met een bevlogen groep mensen die écht wat wil betekenen voor mensen met lymfoedeem en lipoedeem.

Penningmeester

NLNet, dé patiëntenvereniging voor mensen met lymfoedeem en/of lipoedeem is op zoek naar een penningmeester. Iemand die goed is met cijfers, keuzes durft te maken en op wie we kunnen bouwen. Samen met jou willen NLNet weer een stap verder brengen en de (h)erkenning van lymfoedeem en lipoedeem verbeteren.

Onze missie is eenvoudig maar ambitieus: we willen een onafhankelijk platform zijn voor patiënten, andere patiëntenorganisaties, professionals en betrokkenen. Op dit platform stellen we kennis, landelijke en internationale richtlijnen en ervaring over lip- en lymfoedeem ter beschikking. Door aandacht te vestigen op deze aandoeningen en werk te maken van belangenbehartiging verbeteren we de kwaliteit van de zorg voor deze groepen patiënten.  Zorg die toegankelijk is voor degene die geconfronteerd worden met lymfoedeem en/of lipoedeem.

Onze drie belangrijke pijlers zijn:

 1. Informatievoorziening
 2. Belangenbehartiging
 3. Lotgenotencontact

Bij NLNet staat de patiënt centraal en hebben we daarbij aandacht voor zijn/haar omgeving. Een respectvolle benadering is uitgangspunt en de behoeften van de patiënt zijn daarbij richtinggevend.

Wie ben jij?
Het bestuur van NLNet is samengesteld uit patiënten, professionals en mensen uit de industrie. We zien graag dat jij ook een van deze hokjes kan aankruisen, maar laat dit je bij enthousiasme niet van weerhouden om te reageren. We  vinden het belangrijk dat je bereid bent om je voor tenminste een volledige bestuurstermijn van 3 jaar aan NLNet te verbinden.

Als penningmeester houdt je je o.a. bezig met:

 • het financiële beleid van NLNet;
 • het begrotingsproces; het opstellen van de jaarlijkse begroting en het bewaken daarvan na goedkeuring door het bestuur
 • het accorderen van betalingen
 • aanvragen subsidies
 • opstellen financieel jaarverslag.

Als penningmeester krijg je ondersteuning van Facilitair Bureau Patiëntenorganisaties Nederland (FBPN) waar we ondersteuning bij inkopen. FBPN zet o.a. facturen klaar en ondersteunt bij de aanvraag van subsidie VWS en het opstellen van de jaarrekening. Naast FBPN is er ondersteuning van een assistent-penningmeester die veel van het uitvoerend werk afvangt, maar geen bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt. Met deze ondersteuning is de verwachte tijdsinvestering voor de penningmeestertaken max 2 uur/week. Als penningmeester maak je onderdeel uit van het NLNet bestuur en voor bestuurlijke taken komt hier gemiddeld nog 2 uur/week bij.

We bieden je:
Een kans om met een bevlogen groep mensen echt wat te betekenen voor mensen met lymfoedeem en/of lipoedeem en hun naasten in Nederland.
Een kans om ervaring op te doen binnen het bestuur van een patiëntenorganisatie.
Een organisatie met uitdagende projecten en een groot netwerk.
Een onkostenvergoeding om je functie uit te voeren van €1800,- op jaarbasis (maximale vergoeding voor vrijwilligers).

Enthousiast en wil je meer weten?
Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek via 
voorzitter@lymfoedeem.nl of secretaris@lymfoedeem.nl. We ontmoeten je graag.

Secretaris Patiëntenraad

De organisatie is Stichting NLNet, hét landelijke patiëntennetwerk voor mensen die te maken hebben met lymfoedeem en lipoedeem. De Patiëntenraad bestaat uit ervaringsdeskundigen op het gebied van lymfoedeem en lipoedeem. De samenstelling van de raad is dusdanig, dat er gestreefd wordt naar een gelijk aantal lymfoedeem- en lipoedeempatiënten waarbij alle regio’s van Nederland zijn vertegenwoordigd door twee leden.

Organisatie en hoofdtaken

Missie van de organisatie
De behartiging van lymfoedeem- en lipoedeempatiënten bij het bestuur van NLNet.

Doel-  en taakstellingen van de organisatie c.q. het organisatieonderdeel
Van de raad wordt gevraagd om een brug te vormen tussen het bestuur van NLNet en de patiënt. De raad kan ook voorstellen doen voor het te voeren beleid. Indien daar aanleiding toe is kunnen de leden van de raad tussentijds het bestuur op de hoogte te stellen van een actuele ontwikkeling waarvan men vindt dat het bestuur er iets mee moet doen. De raad kan het bestuur desgevraagd adviseren over een bepaald onderwerp.De leden van de patiëntenraad dragen geen verantwoordelijkheid voor het beleid van NLNet.

Inspanningen benodigd om de gewenste doelstellingen te bereiken
De patiëntenraad  tracht dit doel te bereiken door drie maal per jaar in een bijeenkomst van de raad de grote lijnen van ervaringen, belevenissen en verhalen met elkaar te bespreken, te bundelen en te bepalen of er iets zou kunnen/moeten veranderen ten gunste van de behartiging van de patiëntbelangen. Deze door de raad gewenste veranderingen worden aan het bestuur van NLNet doorgegeven en met hen besproken.

Hoofdtaken van de secretaris Patiëntenraad
Tot de hoofdtaken van de secretaris Patiëntenraad behoren:

 • het, samen met de voorzitter, voorbereiden van de vergaderingen van de Patiëntenraad,
 • het versturen van uitnodigingen en stukken ten behoeve van de vergaderingen van de Patiëntenraad,
 • het notuleren van de vergaderingen van de Patiëntenraad,
 • het verzorgen van correspondentie,
 • het verlenen van administratieve en facilitaire ondersteuning van de Patiëntenraad,
 • het, bij afwezigheid van de voorzitter, voorzitten van de vergaderingen van de Patiëntenraad.

Andere bij de Patiëntenraad voorkomende functies:

 • voorzitter van de Patiëntenraad,
 • leden van de Patiëntenraad.

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de Patiëntenraad van de stichting NLNet. De secretaris van de raad draagt, samen met de voorzitter en de raadsleden. bij aan de behartiging van de belangen van de lymfoedeem- en lipoedeempatiënten bij het bestuur van NLNet.

Aard van de werkzaamheden
De werkzaamheden van de secretaris van de Patiëntenraad bestaan, naast de hoofdtaken, uit:

 • het regelen van vergaderaccommodatie,
 • het maken en bewaken van actielijsten,
 • het bijhouden van aan- en afwezigheidslijsten,
 • het bijhouden van de ledenlijst (incl. verjaardagen, etc.),
 • het controleren en doorsturen van declaraties van leden van de raad
 • het bijhouden van het archief, zowel digitaal als op papier.

Doel van de werkzaamheden
Het doel van de werkzaamheden is het zorgdragen voor administratieve- en facilitaire ondersteuning t.b.v. een goed functionerende Patiëntenraad.

Contacten
De secretaris van de Patiëntenraad  onderhoudt nauwe contacten met:

 • de voorzitter van de raad en de
 • de leden van de raad

Resultaat van de werkzaamheden
De resultaten van de werkzaamheden van de secretaris van de Patiëntenraad zijn:

 • soepel lopende Patiëntenraadsvergaderingen,
 • een goed ondersteunde raadsvoorzitter en
 • duidelijkheid over lopende en te nemen acties.

Tijdsbeslag van de werkzaamheden
De werkzaamheden kunnen, afhankelijk van de activiteiten, fluctueren en vergen gemiddeld zo’n één tot, bij piekbelasting, drie dagen per maand

Speelruimte en verantwoording
De secretaris van de Patiëntenraad heeft volledige vrijheid met betrekking tot de uitvoering van de bij de functie behorende taken.

De secretaris van de Patiëntenraad legt m.b.t. het functioneren, verantwoording af aan en overlegt met de voorzitter van de Patiëntenraad.

De secretaris van de Patiëntenraad neemt, na afstemming met de voorzitter, eigenhandig beslissingen over alle zaken met betrekking tot administratieve- en facilitaire ondersteuning van de Patiëntenraad.

De secretaris van de Patiëntenraad heeft, onder meer, vrije keuze in de wijze van uitvoeren en het indelen van de werkzaamheden.

Kennis en vaardigheid
Vereiste kennis- en vaardigheidsniveau:

 • MBO+ / HBO niveau
 • secretariële opleiding en -ervaring,
 • organisatorische vaardigheid.

Cognitieve en algemene vaardigheden

 • zelfstandig kunnen werken,
 • beschikken over organisatorisch inzicht,
 • dienstbaar zijn.

Sociale vaardigheden

 • geduldig en diplomatiek kunnen zijn,
 • zich kunnen inleven in de problematiek van de lymfoedeem- en lipoedeempatiënten,
 • goed kunnen communiceren met de leden en de voorzitter van de Patiëntenraad, de bestuursleden van NLNet en met de mensen op het administratiekantoor van NLNet.

Heb je interesse in deze functie. Neem dan contact op via patientenraad.secr@lymfoedeem.nl.

Vrijwilligerscoördinator NLNet

Vind jij het leuk om je in te zetten voor patiënten met lymfoedeem en lipoedeem?

Heb jij:

 • Feeling met het omgaan met vrijwilligers in een vrijwilligersorganisatie?
 • Ben je een teamspeler en in staat is om mensen met elkaar te verbinden?
 • Vind je het leuk om lymfoedeem- en lipoedeempatiënten een podium te geven?
 • Wil je ambassadeur zijn van NLNet en de visie van de stichting uitdragen naar buiten?
 • Hou je van organiseren en het opbouwen van een netwerk?
 • Heb je een open en toegankelijke houding, ben je makkelijk in de omgang en durf je initiatief te nemen?

Dan is de functie van Vrijwilligerscoördinator in het bestuur bij NLNet wellicht iets voor jou!

Als bestuurslid van NLNet werk je binnen een enthousiast en creatief team vrijwilligers. Het huidige algemeen bestuur telt negen bestuursleden. Ieder bestuurslid heeft zijn eigen taken en verantwoordelijkheden.

Als Vrijwilligerscoördinator ben jij het belangrijkste aanspreekpunt voor onze bijna 100 vrijwilligers en ben je de schakel tussen bestuur en het vrijwilligersnetwerk. Je weet waar de lymfoedeem- en lipoedeempatiënten tegenaan lopen in het dagelijks leven en helpt ze door, actief  samen met de vrijwilligers, nieuwe initiatieven te bedenken en te organiseren die voor deze groep van belang zijn. Je onderschrijft de visie van NLNet en draagt deze ook uit.

Het algemeen bestuur komt eens in de zes weken op een dinsdagmiddag bij elkaar op ons kantoor in Nijkerk. Daarnaast zal je een aantal keer per jaar aanwezig zijn bij bijeenkomsten, congressen of evenementen die van belang zijn.

Tot de taken van de Vrijwilligerscoördinator behoren o.a.

 • Het actief contact onderhouden met bestaande vrijwilligers van NLNet die werkzaam zijn in o.a. de regio’s, de redactie, de raad van advies, de patiëntenraad en het bestuur
 • Het werven van nieuwe vrijwilligers
 • Het administratief bijhouden van alles wat met onze vrijwilligers te maken heeft
 • Zorgdragen dat onze vrijwilligers over alle spullen en informatie beschikken om hun werk goed te kunnen doen
 • Het meedenken over en bijdragen aan het stichtingsbeleid en het vrijwilligersbeleid
 • Er voor zorgen dat de vrijwilligers op de hoogte zijn van de ontwikkelingen binnen NLNet door o.a. het schrijven van een vrijwilligersnieuwsbrief
 • Het organiseren van diverse speciale bijeenkomsten zoals een Vrijwilligersdag

Net als alle andere functies binnen NLNet gaat het hier om een vrijwillige functie. De werkzaamheden vergen ongeveer 4 uur per week, maar kunnen fluctueren afhankelijk van activiteiten. Flexibiliteit is daarom essentieel. We bieden je een onkostenvergoeding aan. In eerste instantie zoeken we iemand met bestuurlijke ervaring, maar wanneer je denkt dat je je dit snel eigen kunt maken, dan horen we graag van je. Wij vragen nieuwe vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen.

Geïnteresseerd? Mail voor meer informatie naar Rob Leeuwenburg, voorzitter van NLNet, voorzitter@lymfoedeem.nl.

Wanneer je wel vrijwilliger wilt zijn voor NLNet, maar niet de post van bestuurslid ambieert, dan zijn er genoeg andere mogelijkheden. Daarvoor kun je ook een bericht sturen naar bovenstaand mailadres, we zullen dan contact met je opnemen.

 

NLNet draait hoofdzakelijk op enthousiaste vrijwilligers. Je kunt vrijwilliger worden in je eigen regio, maar op veel meer plekken helpen. Heb je interesse? Meld je aan en we nemen snel contact met je op.